top of page

הזכאות לבדיקת מי שפיר

כל אשה יכולה לבצע דיקור מי שפיר אם רצונה בכך אבל לא כל אשה זכאית לפטור מן התשלום על ביצוע הבדיקה.

הזכאות לבדיקה נקבעת על ידי היועץ הגנטי ברוב המקרים. (לעיתים על ידי רופא הנשים אם הסיבה לדיקור היא מחשש להדבקה וירלית בעובר).

ככלל, כל אשה מעל גיל 34 בתאריך הוסת האחרונה שלה זכאית לבדיקה על חשבון משרד הבריאות.

ממצאים בעובר בסקירת המערכותשקיפות עורפית גדולה, תוצאות חריגות בבדיקת התבחין המשולש או בבדיקה המשולבת , אף הם מזכים בבדיקת מי שפיר ללא תשלום.

נשאות של מחלות תורשתיות מסויימות בשני בני הזוג או לעיתים רק של האם, היא סיבה שכיחה לבצע דיקור מי שפיר.

מחלות או מומים במשפחה או בילד קודם  הם קבוצה נוספת של התוויות לדיקור מי שפיר.

לעתים, כאשר יש חשש להדבקה זיהומית בהריון (בעיקר על ידי וירוס ה CMV), מבצעים דיקור מי שפיר כדי לבדוק האם העובר נדבק בוירוס. זו בדיקה בזכאות רפואית ונקבעת על ידי רופא הנשים אף שאינו גנטיקאי.

יש, כמובן, עוד סיבות לביצוע דיקור מי שפיר ואת כולן בוחן היועץ הגנטי ועל פי שיקול דעתו המקצועית והייעוץ הניתן להם מחליטים בני הזוג או האשה לבדה אם הם אכן מבצעים את הבדיקה.

כאמור כל אשה יכולה לבצע דיקור מי שפיר או בדיקת סיסי שליה אם רצונה בכך גם ללא סיבה רפואית מזכה. בדיקת מי שפיר אז כרוכה בתשלום לבית החולים בו מתבצעת הבדיקה ולרופא המבצע.

על פי החלטה חדשה של משרד הבריאות: אם את מבצעת את דיקור מי שפיר בבית חולים פרטי עם רופא פרטי ואת מעל גיל 34, את צריכה לשלם גם עבור בית החולים וגם לרופא המבצע.

כל הביטוחים המשלימים של קופות החולים מכסים חלק מעלות הדיקור הפרטי. יש לברר זאת אצל המבטח.  הביטוחים המשלימים אינם מחזירים החזר הוצאות לאשה שזכאית לבצע דיקור מי שפיר כזכאית משרד הבריאות (בדרך כלל לנשים מעל גיל 34). יש ביטוחים משלימים שמציעים לבצע דיקור  מי שפיר בבבתי חולים שבהסדר עמם בתשלום (השתתפות עצמית) מופחתת. מובן ששם אין אפשרות לבחור את הרופא שיבצע את הבדיקה.

חלק מן הביטוחים פרטיים נותן החזר עבור הוצאות דיקור מי שפיר ורצוי לבדוק זאת עם סוכן הביטוח.

זכאות לבדיקת הצ'יפ הגנטי: כיום, בדיקת הצ'יפ הגנטי היא הבדיקה הסטנדרטית והחליפה את בדיקת הקריוטיפ. אשה שזכאית לבדיקת מי שפיר זכאית למעשה לבדיקת הצ'יפ הגנטי.

Antique Cash Register
bottom of page